Regulamin promocji

PROMOCJA KSIĄŻEK i KART BARBARY PASEK ORAZ PRZEWODNIKÓW

Obowiązuje od 07.08.2023- 31.08.2023 r. na wybrane produkty.

Definicje pojęć użytych w regulaminie

 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Księgarnia internetowa – księgarnia prowadzona przez Wydawnictwo Pascal na stronie internetowej www.pascal.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która poprawnie wypełniła formularz rejestracyjny na stronie www.pascal.pl i potwierdziła fakt rejestracji, dokonująca zakupów w Księgarni internetowej.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący w Księgarni internetowej zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkty – produkty sprzedawane za pośrednictwem Księgarni internetowej

Wydawnictwo Pascal – Wydawnictwo Pascal sp. z o.o.

Zamówienia – zamówienia złożone na stronie www.pascal.pl

 

Informacje ogólne

 

 1. Księgarnia internetowa prowadzona jest przez Wydawnictwo Pascal sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Zapora 25, kod pocztowy 43-382, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098723, NIP 521-29-68-973 oraz posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3.669.650,00 zł.

 • 3

Zamówienia

 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez Internet poprzez stronę www.pascal.pl – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia mogą składać tylko Klienci zarejestrowani na stronie www.pascal.pl Do składania Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Księgarnie internetowa prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Proponowane formy płatności, wysokości opłat za dostawę zamówienia dotyczą sprzedaży na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne nie są realizowane. 
 4. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie www.pascal.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient dokonuje wyboru zamawianych Produktów, wyboru sposobu dostawy oraz wyboru sposobu płatności.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych Produktów.
 7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Wydawnictwo Pascal prześle Klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji na stronie www.pascal.pl, potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty złożonej przez Klienta, a tym samym przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 8. Po weryfikacji możliwości realizacji Zamówienia, Wydawnictwo Pascal prześle Klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji na stronie www.pascal.pl, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie przez Wydawnictwo Pascal oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, Wydawnictwo Pascal poinformuje o tym Klienta (telefonicznie lub e-mailem) w ciągu dwóch Dni roboczych. W takiej sytuacji Klient podejmuje decyzję, czy decyduje się na realizację Zamówienia w takiej części, w jakiej jest to możliwe, czy na anulowanie całości Zamówienia.
 10. Klient może anulować Zamówienie lub dokonać w nim zmian telefonicznie pod numerem: +48 33 82 82 888
  (w godzinach od 7.30 do 15.30 w Dni robocze) bądź e-mailem: sklep@pascal.pl.
 11. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po otrzymaniu przez Wydawnictwo Pascal:
 • potwierdzenia dokonania płatności za zamówione Produkty albo
 • potwierdzenia zamówienia (w przypadku Zamówień z opcją płatności „przy odbiorze”).

 

 • 4

Ceny Produktów

 

 1. Wszystkie ceny Produktów podane w Księgarni internetowej wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Wydawnictwo Pascal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zmiana cen Produktów nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.
 3. Wydawnictwo Pascal zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. W braku odmiennych zastrzeżeń, promocje nie łączą się ze sobą.
 4. Koszt dostawy zostanie doliczony do cen zamówionych Produktów podczas składania Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy.
 • 5

Dostawa i płatności

 

 1. Klient w trakcie składania Zamówienia określa sposób płatności oraz
 2. Dostępne sposoby płatności:
 • kartą kredytową w trakcie składania Zamówienia;
 • przelewem bankowym w trakcie składania Zamówienia;
 • przelewem elektronicznym w trakcie składania Zamówienia.
 1. Dostępne są następujące sposoby dostawy Produktów:
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej (przewidywany czas dostawy: do 3-4 Dni roboczych),
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej (przewidywany czas dostawy: do 2-4 Dni roboczych),
 • za pośrednictwem firmy Inpost ( przewidywany czas dostawy: 3 - 5 Dni roboczych).
 1. Dostępne sposoby dostawy dokumentów sprzedaży (faktur i specyfikacji dostawy):
 • przy pomocy poczty elektronicznej (przewidywany czas dostawy: do 5 Dni roboczych od daty przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 1. Klient wybierając opcję dostawy faktury elektronicznej wyraża jednocześnie zgodę, aby wystawiona do zamówienia faktura sprzedaży została przesłana w formie elektronicznej (jako plik PDF) na adres e-mail przypisany do konta Klienta.
 2. Koszty dostawy Produktów i dokumentów sprzedaży zawarte są w tutaj.
 3. Termin otrzymania zamówionego Produktu to czas realizacji Zamówienia plus czas dostawy.
 4. Czas realizacji zamówienia w Księgarni internetowej wynosi maksymalnie 3 dni robocze od daty przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji + czas dostawy.
 5. Dostawa zamówionych Produktów możliwa jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
 6. Przy zakupie książek w akcjach specjalnych (np. przedsprzedaż, książka z autografem, ksiażka z dedykacją) Wydanictwo zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji. Taka informacja zostanie zamieszczona na stronie www.pascal.pl lub przesłana do klienta drogą e-mail.
 • 6

Prawo odstąpienia

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Księgarni internetowej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania zamówionych Produktów.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument powinien wysłać pocztą na adres Wydawnictwa Pascal pisemne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się poniżej regulaminu (plik do pobrania).
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Wydawnictwo Pascal zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za zwracane Produkty (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez Wydawnictwo Pascal) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia Wydawnictwu Pascal oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wydawnictwo Pascal może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument jest zobowiązany do odesłania odebranych Produktów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Księgarni internetowej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów.

 • 7

Reklamacje

 

 1. Wydawnictwo Pascal nie udziela gwarancji na Produkty.
 2. Wydawnictwo Pascal ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad. Jeśli dostarczony Produkt ma wady, Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Reklamacja może zostać złożona w terminie 2 lat od daty doręczenia Klientowi Produktu, jednak nie później niż w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady Produktu
 3. Celem złożenia reklamacji należy odesłać wadliwe Produkty wraz z dowodem zakupu i opisem przyczyn reklamacji oraz dopiskiem „Księgarnia internetowa – reklamacja” na adres: Wydawnictwo Pascal sp. z o.o., Bielsko-Biała (43-382), ul. Zapora 25.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Wydawnictwo Pascal nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego
 5. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przez Wydawnictwo Pascal.
 6. Wydawnictwo Pascal zwraca należność za oddany Produkt przelewem lub przekazem pocztowym po przyjęciu i rozpatrzeniu reklamacji.
 7. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Wydawnictwa Pascal z tytułu rękojmi ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Wydawnictwu Pascal za zakup reklamowanych Produktów.

 • 8

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, podawanych podczas korzystania z Księgarni internetowej, w tym podczas rejestracji w Księgarni internetowej oraz dokonywania zakupów  („Dane Osobowe”) jest Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, (43-382) przy ul. Zapora 25.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Pascal w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,  zawierania i wykonywania umów sprzedaży Produktów. Dane mogą być przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wydawnictwie Pascal (np. w celach rozliczeń przed organami podatkowymi) lub w prawnie uzasadnionym interesie Wydawnictwa (np. obrona roszczeń, marketing bezpośredni). W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody na otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, Dane Osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 3. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, Klient ma prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Wydawnictwa.
 5. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 6. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Księgarni internetowej.
 7. Klient podając swoje Dane Osobowe, oświadcza, że są to jego prawdziwe dane osobowe.
 8. Księgarnia internetowa używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów, zgodnie z polityką cookies dostępną na stronie pascal.pl, Polityką Prywatności oraz niniejszym regulaminem.
 9. Klient może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, przy czym zablokowanie plików cookies może utrudnić korzystanie z funkcjonalności strony internetowej pascal.ploraz Księgarni internetowej. W przypadku gdy Klient korzysta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na korzystanie przez strony internetowe z plików cookies, oznacza to, że Klient godzi się na zapisywanie plików cookies na danym urządzeniu.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

 

 • 9

Warunki świadczeń usług elektronicznych

 

 1. Składanie zamówień w Księgarni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Google Chrome w wersji 0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Internet Explorer w wersji 0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 • Mozilla Firefox w wersji 0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies oraz
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 1. Strona internetowa pascal.plwykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny przez Klienta, umożliwiających:
 • zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
 • utrzymania sesji Klienta,
 • dostosowania witryny pascal.pldo potrzeb Klientów, • zapewnienia stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Księgarni internetowej,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.pascal.pl.
 1. Witryna www.pascal.pl i jej podstrony mogą wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Księgarni internetowej, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania żadnym osobom loginu oraz haseł dostępowych do konta Klienta na stronie www.pascal.pl.
 3. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Księgarni internetowej poprzez usunięcie konta.
 4. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Wydawnictwo Pascal z o.o., Biuro Obsługi Klienta (Księgarnia Internetowa), ul. Zapora 25, 43-382 Bielsko-Biała.

 Zakup książki jest równoznaczny z akceptacją regulaminu:
promocji sklepu