Zwroty i reklamacje

Dane pobrane z regulaminu księgarni pascal.pl:


 § 6
Prawo odstąpienia

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Księgarni internetowej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania zamówionych Produktów.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument powinien wysłać pocztą na adres Wydawnictwa Pascal pisemne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się poniżej regulaminu (plik do pobrania).
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Wydawnictwo Pascal zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za zwracane Produkty (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez Wydawnictwo Pascal) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia Wydawnictwu Pascal oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wydawnictwo Pascal może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument jest zobowiązany do odesłania odebranych Produktów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Księgarni internetowej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów.


 § 7
Reklamacje

 

 1. Wydawnictwo Pascal nie udziela gwarancji na Produkty.
 2. Wydawnictwo Pascal ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad. Jeśli dostarczony Produkt ma wady, Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Reklamacja może zostać złożona w terminie 2 lat od daty doręczenia Klientowi Produktu, jednak nie później niż w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady Produktu
 3. Celem złożenia reklamacji należy odesłać wadliwe Produkty wraz z dowodem zakupu i opisem przyczyn reklamacji oraz dopiskiem „Księgarnia internetowa – reklamacja” na adres: Wydawnictwo Pascal sp. z o.o., Bielsko-Biała (43-382), ul. Zapora 25.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Wydawnictwo Pascal nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego
 5. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przez Wydawnictwo Pascal.
 6. Wydawnictwo Pascal zwraca należność za oddany Produkt przelewem lub przekazem pocztowym po przyjęciu i rozpatrzeniu reklam
 7. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Wydawnictwa Pascal z tytułu rękojmi ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Wydawnictwu Pascal za zakup reklamowanych Produktów.
 8. Prosimy o składanie reklamacji na adres: anna.biecuszek@pascal.pl
Mapa strony Polityka prywatności Chcesz wyrazić swoją opinię? Napisz do nas | Masz problem?  Skontaktuj się                                                              |