Regulamin jarzynova

REGULAMIN sprzedaży książki pt. „Jednogarnkowa Jarzynova” autorstwa Dominiki Wójciak

Obowiązuje od 17.11.2021 r.  do 31.06.2022 r.

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1.1.         Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.         Księgarnia internetowa – księgarnia prowadzona przez Wydawnictwo Pascal na stronie internetowej www.pascal.pl.

1.3.         Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która poprawnie wypełniła formularz rejestracyjny na stronie www.pascal.pl i potwierdziła fakt rejestracji, dokonująca zakupu Książki niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w Księgarni internetowej.

1.4.         Książka – książka kulinarna pt. „Jednogarnkowa Jarzynova” autorstwa Dominiki Wójciak, nr ISBN: 978-83-8103-531-6, wydana przez Wydawnictwo Pascal i oferowana do sprzedaży w Księgarni internetowej.

1.5.         Plik – dodatkowy darmowy plik pod tytułem „Jarzynove śniadania”, dostarczany tylko do zamówień złożonych na www.pascal.pl. Plik PDF autorstwa Dominiki Wójciak o objętości trzydziestu jeden stron, oznakowany logiem Wydawnictwa Pascal w formacie .pdf przesyłany przez Wydawnictwo Pascal Klientowi, który zakupił Książkę na dres mailowy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, po zaksięgowaniu wpłaty przez Wydawnictwo Pascal. Plik wysyłany do odwałania. 

1.6.         Produkty – produkty sprzedawane za pośrednictwem Księgarni internetowej, inne niż Książka.

1.7.         Wydawnictwo Pascal – Wydawnictwo Pascal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Zapora 25, kod pocztowy 43-382, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098723, NIP 521-29-68-973, kapitał zakładowy w wysokości 3.669.650,00 PLN.

1.8.         Zamówienie – zamówienie Produktów, w tym Książki, złożone na stronie www.pascal.pl.

2. Postanowienia ogólne

2.1.         Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż Książki w Księgarni internetowej.

2.2.         Książka dostępna jest wyłącznie w Księgarni internetowej.

2.3.         Regulamin obowiązuje do wyczerpania zapasów Książki w Księgarni internetowej.

2.4.         Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Klientom na stronie Księgarni internetowej

3. Zamówienia

3.1.         Zamówienia Książki przyjmowane są przez Wydawnictwo Pascal za pośrednictwem Księgarni internetowej 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę od dnia przedsprzedaży, która rozpoczyna się 17 listopada 2021 roku.

3.2.         Księgarnia internetowa rozpoczyna wysyłkę całości zamówienia, w skład którego wchodzi Książka, po zakończeniu czasu przedsprzedaży Książki, w dniu 9 grudnia 2021 roku.  Powyższe dotyczy wszystkich zamówionych pozycji – Produktów i Książki. Przy wyborze opcji z autografem okres ten zostanie wydłużony do 15 grudnia 2021.

3.3.         Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż Książki do dnia 31 stycznia 2022 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu.

4. Cena książki 

4.1.         Cena Książki podana w Księgarni internetowej wyrażona jest w polskich złotych, zawiera podatek VAT i wynosi 59.90 PLN.

4.2.         Wydawnictwo Pascal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Książki w porozumieniu z autorem Książki lub Produktów. Zmiana ceny Książki nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.

4.3.         Koszt dostawy zostanie doliczony do ceny zamówionej Książki podczas składania Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy.

5. Dostarczenie pliku 

5.1.         Dokonanie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta w sprawie wyrażenia zgody na przesłanie Pliku przez Wydawnictwo Pascal na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

5.2.         Plik będzie przesyłany przez Wydawnictwo Pascal w dni robocze od godziny 800 do 1600.

5.3.         W razie nieotrzymania przez Klienta Pliku od Wydawnictwa Pascal albo otrzymania przez Klienta Pliku uszkodzonego, Klient może zawiadomić Wydawnictwo Pascal o powyższym. Wydawnictwo Pascal po stwierdzeniu zajścia wskazanych okoliczności, zapewni Klientowi właściwy Plik.

5.4.         Plik będzie wysyłany do zamówień złożonych do 30.04.2022

5.5.         Wydawnictwo zatrzega sobie prawo do wznowienia akcji z wysyłką pliku PDF.

6. Prawa do pliku 

6.1.         Plik stanowi utwór w myśl Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.) i podlega ochronie przewidzianej również w tej ustawie.

6.2.         Autorskie prawa majątkowe do Pliku przysługują Wydawnictwu Pascal, zaś autorskie prawa osobiste – autorowi Książki.

6.3.         Plik nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Pliku. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, w tym zachować w pamięci urządzenia oraz wydrukować.

6.4.         Czynności Klienta polegające na:

a)        zwielokrotnianiu Pliku lub dokonywaniu jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej);

b)        udostępnianiu Pliku jakimkolwiek innym osobom (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej);

c)        najmie i użyczaniu Pliku (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej);

d)        ingerowaniu w treść i zawartość Pliku;

e)        usuwaniu zabezpieczenia i oznaczenia naniesionego na Plik

są niedopuszczalne i stanowią naruszenie praw Wydawnictwa Pascal i autora Książki.

6.5.         W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych oraz praw osobistych do Pliku, wobec osoby która dopuściła się naruszenia (także Klienta), Wydawnictwo Pascal zostało upoważnione przez autora Książki i Pliku do dochodzenia od tejże osoby (w tym Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę) kary umownej w wysokości minimum 5-krotności wysokości ceny brutto Książki, za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Pliku w sytuacji, gdy wymienione czynności nie będą zgodne z prawem, w tym będą wykraczać poza ramy dozwolonego użytku osobistego. Nie wyłącza to prawa Wydawnictwa Pascal do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

7. Odpowiednie zastosowanie Regulaminu Księgarni Internetowej

7.5.         Regulamin w odniesieniu do:

a)        zamówienia;

b)        dostawy i płatności;

c)        prawa odstąpienia;

d)        reklamacji;

e)        danych osobowych;

f)         warunków świadczeń usług elektronicznych oraz

g)        postanowień końcowych

w zakresie nieuwzględnionym w Regulaminie, przyjmuje brzmienie i znaczenie analogiczne do Regulaminu Księgarni internetowej dostępnym na stronie www.pascal.pl. 

 Powiązany asortyment:

Mapa strony Polityka prywatności Chcesz wyrazić swoją opinię? Napisz do nas | Masz problem?  Skontaktuj się                                                              |