Pakiety Barbary Pasek

REGULAMIN sprzedaży pakietów książek i kart Barbary Pasek pt. „Odzyskaj błysk w oku", "Zrób z życia dzieło sztuki" oraz "Oko duszy"

Obowiązuje od 10.11.2022 r.  

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1.1.         Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.         Księgarnia internetowa – księgarnia prowadzona przez Wydawnictwo Pascal na stronie internetowej www.pascal.pl.

1.3.         Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która poprawnie wypełniła formularz rejestracyjny na stronie www.pascal.pl i potwierdziła fakt rejestracji, dokonująca zakupu Książki niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w Księgarni internetowej.

1.4.         Książka – książka pt. „Polskie góry zimą” autorstwa Tomasza Habdasa, nr ISBN: 978-83-8103-992-5, wydana przez Wydawnictwo Pascal i oferowana do sprzedaży w Księgarni internetowej.

1.5.         Produkty – produkty sprzedawane za pośrednictwem Księgarni internetowej, inne niż Książka.

1.7.         Wydawnictwo Pascal – Wydawnictwo Pascal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Zapora 25, kod pocztowy 43-382, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098723, NIP 521-29-68-973, kapitał zakładowy w wysokości 3.669.650,00 PLN.

1.8.         Zamówienie – zamówienie Produktów, w tym Książki, złożone na stronie www.pascal.pl.

2. Postanowienia ogólne

2.1.         Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż Książki w Księgarni internetowej.

2.2.         Książka dostępna jest wyłącznie w Księgarni internetowej.

2.3.         Regulamin obowiązuje do wyczerpania zapasów Książki w Księgarni internetowej.

2.4.         Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Klientom na stronie Księgarni internetowej

3. Zamówienia

3.1.         Zamówienia Książki przyjmowane są przez Wydawnictwo Pascal za pośrednictwem Księgarni internetowej 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę od 24 listopada 2022r.

3.2.         Księgarnia internetowa rozpoczyna wysyłkę całości zamówienia w dniu 24 listopada 2022 roku.  Powyższe dotyczy wszystkich zamówionych pozycji – Produktów i Książki. 

3.3.         Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż Książki w przedsprzedaży do dnia 24 listopadA 2022 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu.

4. Cena książki 

4.1.         Cena pakietów podana w Księgarni internetowej wyrażona jest w polskich złotych, zawiera podatek VAT i wynosi 134,99, 105,99 oraz 109,9 zł.

4.2.         Wydawnictwo Pascal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Książki w porozumieniu z autorem Książki lub Produktów. Zmiana ceny Książki nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.

4.3.         Koszt dostawy zostanie doliczony do ceny zamówionej Książki podczas składania Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy.

 

7. Odpowiednie zastosowanie Regulaminu Księgarni Internetowej

7.5.         Regulamin w odniesieniu do:

a)        zamówienia;

b)        dostawy i płatności;

c)        prawa odstąpienia;

d)        reklamacji;

e)        danych osobowych;

f)         warunków świadczeń usług elektronicznych oraz

g)        postanowień końcowych

w zakresie nieuwzględnionym w Regulaminie, przyjmuje brzmienie i znaczenie analogiczne do Regulaminu Księgarni internetowej dostępnym na stronie www.pascal.pl. 

 

 

Mapa strony Polityka prywatności Chcesz wyrazić swoją opinię? Napisz do nas | Masz problem?  Skontaktuj się                                                              |